PLAN MISIJI GOSPODARCZYCH 2019

Zadanie zrealizowane dzięki  Europejskiemu Funduszowi Regionalnemu, współfinansowane  z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT z projektu  pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” .

Pobierz w PDF