NABÓR JST DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozpoczyna realizację projektu systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W projekcie wsparciem zostanie objęte co najmniej 43 JST (w tym 2 miasta średnie), co stanowi 46% wszystkich JST z terenu województwa lubuskiego.

Udział przedstawicieli JST w projekcie jest bezpłatny (wkład własny w projekcie wnosi UMWL). Po stronie JST leży jedynie pokrycie kosztów dojazdów pracowników na szkolenia, natomiast koszty przygotowania materiałów, zdjęć, szkoleń, noclegów i wyżywienia zostaną pokryte ze środków projektu. Urząd biorący udział w projekcie zobligowany będzie jedynie do wprowadzenia wypracowanych podczas trwania projektu standardów obsługi inwestora.

 

Rekrutacja chętnych jednostek do uczestnictwa w projekcie potrwa do 10.01.2019 r.

 

Projekt realizowany będzie w terminie do 31.12.2021 r. i przewiduje się trzy etapy realizacji: etap przygotowawczy oraz dwa etapy realizacji projektu: szkoleniowy i wdrożeniowy.

W ramach etapu przygotowawczego zostanie zlecona Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego, zawierająca raporty otwarcia dla wszystkich JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Ponadto Analiza będzie stanowić bazę wiedzy do dalszej, właściwej realizacji projektu.

Do etapu szkoleniowego w projekcie zostaną zrekrutowane 43 jednostki samorządu terytorialnego. W tej części projektu zostanie przeprowadzona seria dedykowanych szkoleń osobno dla kadry zarządzającej (Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie lub ich zastępcy w przypadku jednostek gminnych lub Starostowie i Członkowie Zarządu w przypadku powiatu) i kadry niższego szczebla, zajmującej się bezpośrednio obsługą inwestorów w JST. Większość szkoleń planujemy przeprowadzić w 2020 r.

Etap wdrożeniowy obejmie minimum 22 JST (w tym 1 miasto średnie) biorące udział w szkoleniu, dla których zostanie przygotowany tzw. Pakiet dla JST obejmujący materiały przydatne do obsługi inwestora i promocji JST. W wyniku realizacji etapu wdrożeniowego dla uczestniczących JST przygotowane zostaną nieodpłatnie dedykowane tzw. Pakiety dla JST, na które składać się będą:

  • analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy,
  • doradztwo indywidualne eksperta,
  • zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów,
  • e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach,
  • prezentacja potencjału inwestycyjno-gospodarczego JST w 3 językach,

ponadto, zgłoszone JST będą wdrażać standardy obsługi inwestora pod okiem dedykowanego opiekuna merytorycznego.

Wszelkie informacje, a także dokumenty związane z rekrutacją znajdują się na stronie internetowej investinlubuskie.pl/projekt. Wszystkich informacji w sprawie udzielą pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki: