STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM – o projekcie

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Projekt POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.

Realizacja przewidziana na okres od 01.09.2019 do 31.12.2021.

W ramach realizacji proj. wsparciem zostaną objęte co najmniej 43 JST (w tym 2 miasta średnie), co stanowi 46% wszystkich JST w regionie – przedstawiciele powiatów jaki i gmin z terenu województwa lubuskiego.

W pierwszym etapie projektu zostaną przeszkoleni: 1 przedstawiciel kadry kierowniczej oraz min. 1 (max. 2) pracownik/czka niższego szczebla odpowiedzialny/a za inwestycje w JST. Do kadry kierowniczej zaliczają się Prezydenci, Burmistrzowie lub ich zastępcy w przypadku jednostek gminnych lub Starostowie i Członkowie Zarządu Powiatu.

Osobny panel szkoleniowy zostanie przygotowany dla pracowników samorządowych niższego szczebla, którzy zajmują się bezpośrednio obsługą inwestorów w JST na terenie woj. lubuskiego. Wsparciem objęte zostaną także 2 miasta średnie.

Projekt przewiduje trzy etapy realizacji: etap przygotowawczy oraz dwa etapy realizacji projektu.

W ramach etapu przygotowawczego zostanie zlecona Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego, która stanowić będzie bazę wiedzy do dalszej, właściwej realizacji projektu. Niniejsza analiza zawierać będzie również raporty otwarcia dla wszystkich JST biorących udział w projekcie.

W pierwszym etapie realizacji projektu zostaną zrekrutowane 43 jednostki samorządu terytorialnego do udziału w projekcie, z którymi zostaną podpisane umowy wsparcia. W tej części projektu zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla kadry zarządzającej i kadry niższego szczebla. Na ostatnim szkoleniu dla kadry kierowniczej zostanie otwarta lista chętnych JST do wdrożenia. Po zakończeniu tego etapu opiekunowie merytoryczni podsumują każdą JST oraz przygotują plan wdrożenia JST dla minimum 22 JST (w tym 1 miasta średniego) biorących udział w szkoleniu. Zostanie przeprowadzona rekrutacja, podczas której decydować będzie kolejność zgłoszeń i rekomendacje opiekunów merytorycznych.

Drugi etap rozpocznie się od podpisania umów wdrożeniowych z JST, po których opiekunowie udadzą się na indywidualne wizyty w siedzibach gmin, powiatów, miast. Przygotowany zostanie tzw. Pakiet dla JST, na który składać się będzie:

  • analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy
  • doradztwo indywidualne eksperta
  • zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów
  • e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach
  • prezentacja potencjału inwestycyjno-gospodarczego JST w 3 językach

Każda ze zgłoszonych JST będzie wdrażać standardy obsługi inwestora pod okiem dedykowanego opiekuna merytorycznego.

Wartość projektu to 1 074 741,60 zł z czego wkład własny Województwa Lubuskiego wynosi 10%.

Wszelkich informacji w sprawie udzielą pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki:

  • Daniel Chalecki, tel. 68 456 54 87, e-mail:
  • Paweł Hładki, tel. 68 456 57 57, e-mail:
  • Krzysztof Bortnowski, tel. 68 456 53 31, e-mail:
Pobierz w PDF