WSTRZYMANA REKRUTACJA!!!

W związku z epidemią koronawirusa w Europie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wstrzymuje  rekrutację przedsiębiorców z naszego regionu na misje gospodarcze do Hiszpanii i Szwajcarii .
Nowe terminy zostaną podane po ustabilizowaniu się sytuacji.
Zadanie zrealizowane dzięki  Europejskiemu Funduszowi Regionalnemu, współfinansowane  z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT z projektu  pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” .
Pobierz w PDF