Otwarty nabór Komisji Europejskiej

Otwarty nabór Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP ( DG GROW)  do pilotażu partnerstw w regionach przygranicznych w celu wzmocnienia współpracy w zakresie egzekwowania zasad jednolitego rynku.

Pilotaż będzie przeprowadzany w regionach przygranicznych, gdyż zmagają się one na co dzień z różnymi barierami w dostępie do wspólnego rynku wynikającymi z przeszkód regulacyjnych i administracyjnych, oraz wyrażają gotowość do pracy nad rozwiązaniami tego typu problemów.

 

Każda grupa wnioskodawców („pionierskie partnerstwo”) powinna obejmować dwa lub trzy regiony graniczące ze sobą w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Powinny one określić jedną lub więcej barier, które chciałyby wspólnie rozwiązać, w maksymalnie trzech z poniższych obszarów:
  • delegowanie pracowników
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych
  • transgraniczne świadczenie usług (cyfrowych)
  • licencje i inne powiązane wymogi
  • wymogi ubezpieczeniowe
  • ograniczenia w zakresie marketingu i reklamy
Lista ta nie jest wyczerpująca i można zaproponować inne obszary, w tym transgraniczny handel towarami, jeśli zidentyfikowana bariera utrzymuje się po obu stronach regionu granicznego, a regiony graniczne zobowiążą się do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla tego problemu.
Wsparcie: Komisja zapewni doradztwo i pomoc ekspercką dla wybranych do pilotażu „pionierskich partnerstw”, aby ułatwić im nieszablonowe myślenie, między innymi poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących tych samych barier w innych regionach granicznych. Wsparcie dotyczy również wskazówek dotyczących stosowania Europejskiego Mechanizmu Transgranicznego, którego legislacja jest obecnie w przygotowaniu. Uwaga: niniejszy pilotaż nie polega na przyznaniu środków finansowych UE.
 
Kwalifikujące się podmioty: władze regionalne tworzące pionierskie partnerstwo ze swoimi odpowiednikami w dwóch, a maksymalnie trzech sąsiadujących regionach przygranicznych, które są odpowiedzialne za wdrażanie przedmiotowych obszarów tematycznych. Kwalifikującymi się podmiotami są również euroregiony, pod warunkiem, że posiadają osobowość prawną, oraz wszelkie Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) reprezentujące pionierskie partnerstwo.

Kwalifikujący się uczestnicy muszą podpisać wspólne pismo – deklarację zobowiązań, w którym uzgodnią obszar tematyczny i bariery w dostępie do rynku, nad którymi chcą pracować. Pismo powinno wyraźnie wskazywać ich gotowość do znalezienia wspólnych rozwiązań.

Wnioskodawcom  Komisja zaleca też zwrócenie się o wsparcie do odpowiednich organizacji wspierających biznes w ich regionach, takich jak np. członkowie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, które mogą wnieść nieoceniony wkład w charakter barier rynkowych zgłaszanych przez ich klientów biznesowych.

 
Wniosek projektowy powinien mieć maksymalnie 5 stron oraz zostać złożony w formacie pdf i uwzględniać identyfikację kluczowego obszaru, identyfikację jednej lub więcej barier rynkowych w wybranym kluczowym obszarze; opis wpływu gospodarczego bariery/barier oraz  „mapę drogową” wskazującą, w jaki sposób regiony partnerskie zamierzają zająć się tą/ tymi barierami.

 

Wniosek  (wraz z wspólnym pismem) należy przekazać drogą mailową na adres:

Termin składania wniosków w odpowiedzi na niniejszy nabór upływa 15 marca 2021 r. o godz. 17:30.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-border-regions-participate-pilot-overcome-barriers-cross-border_en

Pobierz w PDF