III posiedzenie Lubuskiej Rady Samorządowej

Podczas spotkania z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak omawiano regulamin udzielania z budżetu województwa pomocy finansowej lokalnym samorządom w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

Lubuski Fundusz Samorządowy – co to takiego?

Od tego roku lubuskie samorządy mogą otrzymać z budżetu Województwa Lubuskiego pomoc finansową, w formie dotacji celowej, przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy lub powiatu, w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego (LFS). – Na realizację Lubuskiej Rady Samorządowej w roku 2021 samorząd województwa przeznaczył kwotę 6 mln zł – przypomniała Marszałek Elżbieta Anna Polak. Udzielenie dotacji miałoby się odbywać się w drodze konkursu.

4a4a3439.jpg

Projekt Regulaminu zakłada, że jeden samorząd w danym roku budżetowym mógłby złożyć 1 wniosek. Minimalna wartość wnioskowanej dotacji wynosiłaby 50 000 zł, a maksymalna 300 000 zł. Natomiast finansowy wkład własny JST co najmniej 20% wartości zadania. – Zadania JST muszą też być związane z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Do preferowanych obszarów wsparcia należą turystyka, sport i rekreacja, kultura, edukacja, polityka społeczna, rewitalizacja, ochrona zdrowia czy ochrona środowiska przyrodniczego – omawiała regulamin Magdalena Balak–Hrynkiewicz wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, która zaproponowała też, by tegoroczny Regulamin potraktować pilotażowo, a w kolejnych latach, będąc bogatszym o doświadczenia, wprowadzać zmiany i modyfkować według potrzeb.

Jasne i czytelne kryteria

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że podstawową zasadą przyznawania środków w ramach LRS powinny być jasne i czytelne kryteria. – Nie chcemy być posądzani o uznaniowość i niewłaściwe podejście – mówił Marek Cebula Przewodniczący Rady. Zdaniem M. Cebuli regulamin powinien być też bardziej uniwersalny, by mógł podlegać korekcie i nie ujmował konkretnej kwoty. – Jeśli na podstawie tego regulaminu będziemy pracować w roku przyszłym, mogą być inne warunki do działania – tłumaczył proponowaną zmianę przewodniczący.

4a4a3422.jpg

Sylwia Łaźniewska, burmistrz Dobiegniewa dopytywała m. in. o wysokość wkładu własnego, bo jak zauważyła wiele gmin nie posiada środków nawet na wypracowanie dokumentacji. Do uwagi przychylił się przewodniczący LRS – Nie chciałbym, by efektem LRS było przygotowanie wspaniałych dokumentów, a zabrakło środków na realizację zadań – mówił M. Cebula. Janusz Kubicki prezydent Zielonej Góry dopytywał m. in. co zrobić ze środkami, które nie zostały wykorzystane w danym roku. Proponował zasadę elastyczności, gdyż jak zauważył, są sytuacje, że inwestycji nie udaje się zakończyć zgodnie z terminem.

Dyskusja zakończyła się decyzją o przesłaniu wszystkich propozycji zmian w Regulaminie do 2 marca br. Na następnym spotkaniu Rady Regulamin zostanie poddany głosowaniu.

Lubuska Rada Samorządowa

Lubuska Rada Samorządowa jest oddolną inicjatywą Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Stanowi platformę dialogu samorządowego i gwarantuje samorządom wpływ na rozwój regionu. Pełni funkcję opiniodawczo–doradczą Zarządu Województwa Lubuskiego m.in. w zakresie realizacji polityki regionalnej i przedsięwzięć wspierających rozwój regionu, inicjatyw współdziałania lubuskich jst, projektów strategii, programów rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i regionalnych programów operacyjnych. Rada będzie również rekomendować Zarządowi Województwa Lubuskiego podział pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. W jej obradach samorząd reprezentowany jest przez Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, prezydentów miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz pięciu przedstawicieli Samorządu Województwa Lubuskiego, reprezentujących wszystkie kluby radnych Województwa Lubuskiego.

Kadencja Rady pokrywa się z kadencją samorządów terytorialnych.

Skład osobowy LRS:

 • Marek Cebula – Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – PRZEWODNICZĄCY LRS
 • Sylwia Łaźniewska – Pierwszy Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Ryszard Kowalczuk – Drugi Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Bartłomiej Kucharyk – Sekretarz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Jagasek – Skarbnik Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Jacek Milewski – Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Paweł Lichtański – Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Krystyna Pławska – Członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 • Henryk Janowicz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 • Iwona Brzozowska – Wiceprzewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 • Bogusław Kierus – Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego – WICEPRZEWODNICZĄCY LRS
 • Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – WICEPRZEWODNICZĄCY LRS
 • Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra
 • Sebastian Ciemnoczołowski – Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Zbigniew Kołodziej – Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Kazimierz Łatwiński – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 • Beata Kulczycka – Klub Radnych Samorządowe Lubuskie – WICEPRZEWODNICZĄCA LRS