„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja”

Nr projektu: RPLB.01.04.01-08-0001/20

Tytuł projektu: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja”

projekt współfinansowany z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość projektu 1 700 000,00 PLN
Dofinansowanie UE:  99 % 1 648 430,23 PLN
Wkład własny MSP 34 918,95 PLN

Projekt obejmuje dwa główne zadania: Udział Województwa Lubuskiego w Światowej Wystawie Expo – Dubaj 2020 w styczniu 2022 roku oraz organizację Kongresu Gospodarczego w województwie lubuskim w październiku 2021 roku. Celem obecności województwa lubuskiego na EXPO w Dubaju jest budowa wizerunku regionu na arenie międzynarodowej poprzez dwa komponenty: promocję gospodarczą i turystyczną regionu. Na komponent gospodarczy składają się Misja gospodarcza z udziałem lubuskich MŚP oraz Konferencja w Pawilonie Polskim podczas Expo. Misja zakłada spotkania biznesowe (z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, innowacje i międzynarodową kooperację, np. Polish Business Group, ZBH PAIH w Dubaju, Dubajska Izba Gospodarczo-Przemysłowa, Ministerstwo Gospodarki, strefy ekonomiczne, United Arab Emirates Space Agency, itp.), nawiązanie kontaktów biznesowych dla branż budowlanej, elektrotechnicznej, modowej, kosmetycznej, meblarskiej, spożywczej, IT/ICT, maszynowej. Konferencja gospodarcza w Pawilonie Polskim z udziałem lubuskich przedsiębiorców działających na terenie ZEA oraz zaproszonych gości z Dubaju. Województwo zaprezentuje swoje osiągnięcia na rynku arabskim, inwestycje, potencjał naukowy i nowe technologie. Komponent turystyczny zakłada szeroką promocję lubuskiej przyrody. Bogactwo naturalne województwa lubuskiego wpisuje się idealnie w ideę Pawilonu Polskiego. Do swojej dyspozycji województwo otrzymało ponad 117 metrową powierzchnię, na której przez ponad tydzień  będzie promowało tradycje winiarskie, odnosząc się do różnych jego aspektów. Jednym i najważniejszym z nich jest pasja i szacunek do przyrody, zaprezentowanie sposobu na życie, które przynosi spełnienie i dumę.

Głównym celem projektu jest stworzenie rozpoznawalnej na świecie gospodarczej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

Do celów szczegółowych należą:

  • Zwiększenie potencjału eksportowego firm z sektora MSP województwa lubuskiego. Wartość wymiany handlowej lubuskiego, która w roku 2000 wyniosła około 2,11 mld euro, do roku 2017 zwiększyła się 4,5 razy i wyniosła 9,5 mld euro. Województwo utrzymuje nadwyżkę eksportu nad importem w sposób nieprzerwany od 2010 roku. W latach 2000-2017 odnotowano pięciokrotny wzrost wartości eksportu z 1,2 mld euro do 6,06 mld euro. Województwo lubuskie pod względem wartości eksportu awansowało z 12 miejsca w 2000 roku na 9 pozycję w 2017 roku. Region notuje najwyższy w Polsce wskaźnik relacji udziału wartości eksportu do wartości sprzedanej przemysłu. Prawie ¾ produkcji przemysłowej jest eksportowana (74,3% w 2017 roku). Znacząca rola eksportu produkcji przemysłowej wpływa na wysoką wartość eksportu per capita. Eksport na jednego mieszkańca wyniósł w 2017 roku w województwie 6,0 tys. euro co plasuje region na drugim miejscu w Polsce. Systematycznie powiększa się grupa regionalnych eksporterów. W 2014 roku przekroczyła ona liczbę tysiąca podmiotów (1027) i systematycznie rośnie (2017 – 1112 eksporterów). Promocja lubuskich marek na rynkach ZEA dzięki udziałowi w EXPO Dubaj 2020 przyczyni się do zdywersyfikowania rynków zbytu i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe firmy i na wpływy do budżetu z podatku CIT, co ostatecznie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.
  • Wzrost rozpoznawalności marki „Lubuskie” pod względem gospodarczym w państwach ZEA. Realizacja misji gospodarczej z lubuskimi przedsiębiorcami do Dubaju zainicjuje proces kształtowania świadomości istnienia marki regionalnej na nowym rynku eksportowym.
  • Wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów z państw ZEA ofertą gospodarczą województwa lubuskiego.

Efektem długofalowym projektu będą:

  • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej oraz konkurencyjności województwa lubuskiego;
  • Ograniczenie migracji mieszkańców i inwestorów do innych regionów;
  • Poprawa tożsamości regionalnej i identyfikacji z regionem.

 

 

Pobierz w PDF