„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”

Nr projektu: RPLB.01.04.01-08-0040/17

Tytuł projektu: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych”

projekt współfinansowany z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość projektu 3 040 368,43 PLN
Dofinansowanie UE:  99 % 2 958 664,28 PLN
Wkład własny MSP 51 818,60 PLN

Przedmiotem projektu są działania promujące innowacyjność woj. lubuskiego oraz lubuskich MŚP

na rynkach eksportowych z tych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji

wyznaczonych w Programie Rozwoju Innowacji. W ramach projektu zaplanowano udział w misjach gospodarczych – Hannover Messe (II kw. 2019),do Hiszpanii (II kw. 2019),Chin (II kw.2019) oraz organizację dwóch edycji ogólnopolskiego wydarzenia gospodarczego na terenie województwa lubuskiego(X 2018,X 2019), pięciu spotkań branżowych pod nazwą Lubuskie Forum Innowacji (2021),stworzenie platformy internetowej – Innowacyjne Lubuskie. Wyboru kierunków misji dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu, a wyboru zadań o charakterze stricte promocyjnym dokonano w oparciu o monitoring rynków światowych i sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa.

Celem projektu jest wywołanie zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą woj. lubuskiego i wzrostu rozpoznawalności gospodarczej marki „Lubuskie”, a także wywołanie efektu pobudzenia przedsiębiorczego wśród młodzieży. Cel ten będzie realizowany poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne, nastawionych na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu i zaangażowanie młodych lubuszan w rozwój gospodarczy regionu. Wsparcie ukierunkowane jest na przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom, pobudzanie młodzieży i studentów z regionu lubuskiego do inicjowania działań biznesowych, zakładania nowych innowacyjnych firm. Efektem wsparcia powinno być zwiększenie skali działalności gospodarczej, zwiększenie świadomości wśród młodzieży o potencjale innowacyjnym ich własnego regionu, nawiązanie przez grupy przedsiębiorstw trwałych kontaktów międzynarodowych, co przełoży się na wzrost wielkości eksportu, zmianę jego struktury poprzez wzrost udziału eksportu na rynki europejskie.

Zaplanowane zadania:

  1. Misja gospodarcza do Hiszpanii – II kw. 2019

Jest kontynuacją misji (IV 2018) do Barcelony i Murcji. Zainteresowana wprowadzeniem polskich

produktów regionalnych, w tym win na rynek hiszpański, jest Ambasada RP w Madrycie. W misji udział wzięli lubuscy przedsiębiorcy, m.in. producenci i dystrybutorzy produktów z regionu. Podczas wyjazdu odbył się „pojedynek” hiszpańskich i lubuskich win, co pozwoliło lubuskim producentom na wypromowanie win na rynku hiszpańskim.

  1. Misja gospodarcza podczas targów Hannover Messe – II kw. 2019

To jedne z największych na świecie wydarzeń przemysłowo-technologicznych. Siedem wystaw, które obejmują m.in. automatykę przemysłową, robotykę, cyfrową fabrykę oraz procesy w łańcuchu dostaw i logistyce. Zapewniają one kompleksowy przegląd technologii automatyzacji i sterowania, technologii napędowych, elektrotechniki, oprogramowania i wielu innych. Podczas targów jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowych giełdach kooperacyjnych dla branży przemysłowej.

  1. Misja gospodarcza do Chin – II kw. 2019

Wyjazd był kontynuacją misji, która odbyła się w październiku 2018 roku oraz pokłosiem wizyty przedsiębiorców chińskich w woj. lubuskim w maju 2018. Podczas tego spotkania odbyły się liczne spotkania B2B; uczestnicy podkreślali wagę bezpośrednich spotkań z tamtejszymi biznesmenami, wskazując jednocześnie na specyfikę prowadzenia biznesu w Chinach. Podtrzymywanie relacji z Chińczykami, by służyły wspólnym interesom, nie może opierać się na jednorazowej wizycie. Chiny to rynek potencjalnych możliwości dla polskich eksporterów i importerów ze względu na wysoki i długotrwały wzrost gospodarczy, bardzo duży rynek konsumencki i bogacące się społeczeństwo.

  1. Organizacja wydarzeń gospodarczych

W ramach tego zadania zrealizowano dwie edycje Lubuskiego Kongresu Gospodarczego (IV kw. 2018,2019) oraz planuje się organizację w 2021 roku 5 edycji Forum Innowacyjności. Tematyka kongresu obejmowała głównie zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, innowacji, powiązań nauki z biznesem i służyła szerokiej dyskusji o przyszłości polskich firm. Lubuskie Forum Innowacji to z kolei bardziej branżowe spotkania naukowców i przedsiębiorców, podczas których wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój innowacyjności będą miały okazję wymienić doświadczenia i pozyskać wiedzę. W ramach zadania przewiduje się realizację wydarzeń, które zapewnią sieciowanie podmiotów działających w ramach kluczowych branż / specjalizacji regionu lubuskiego zarówno na poziomie krajowym z innymi podmiotami (w tym m.in. instytucjami oraz przedsiębiorstwami), jak i na poziomie międzynarodowym. Formuła konferencji połączonej z warsztatami i spotkaniami ze specjalistami z całego świata zapewni dyskusje panelowe na najwyższym poziomie, które stanowić będą źródło inspiracji i nowych kontaktów ze świata nauki, biznesu, polityki oraz prezentacje praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Każda z edycji będzie odbywać się w jednym z lubuskich parków technologicznych, tak by podkreślić rangę i grupę docelową spotkań. W ramach zadania zostanie przygotowany raport/analiza branż i podmiotów o największym potencjale innowacyjności w regionie (wspieranie inicjatyw klastrowych w województwie lubuskim).

  1. Innowacyjne Lubuskie

internetowa platforma potencjału innowacyjnego województwa Lubuskiego. Komercjalizacja wiedzy pochodzącej z nauki napotyka w województwie na szereg trudności. Biznes nie wie czym dysponują naukowcy, nie ma także kompleksowej oferty skupiającej technologie/badania/rozwiązania jakimi dysponuje nauka. Stąd pomysł na uruchomienie platformy internetowej, której głównym celem jest stworzenie narzędzia internetowego, które przyczyni się do budowania postaw proinnowacyjnych w lubuskich przedsiębiorstwach. Będzie stanowić platformę komunikacji pomiędzy podmiotami oferującymi i poszukującymi technologii z branż/specjalizacji kluczowych (przedsiębiorstwa, uczelnie) oraz ułatwi nawiązywanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także jednostkami naukowo-badawczymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Działanie platformy skupiać się będzie na promowaniu wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości, gromadzeniu informacji nt. oferty innowacyjnej regionu.

Efektem długofalowym projektu będą:

  • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej oraz konkurencyjności województwa lubuskiego;
  • Ograniczenie migracji mieszkańców i inwestorów do innych regionów;
  • Poprawa tożsamości regionalnej i identyfikacji z regionem.

 

Pobierz w PDF