„Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Nr projektu: RPLB.01.04.01-08-0002/16

Tytuł projektu: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

projekt współfinansowany z RPO – Lubuskie 2020,  Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, 01 – Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość projektu 2 255 952,00 PLN
Dofinansowanie UE:  99 % 2 010 963,26 PLN
Wkład własny MSP 224 675,92 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szeroko ukierunkowanych działań promocyjnych (obejmujących: organizację i udział w zagranicznych misjach gospodarczych lubuskich przedsiębiorców, organizację i udział w imprezach targowo-wystawienniczych krajowych i zagranicznych oraz organizacja akcji promocyjnych w wybranych komórkach odpowiedzialnych za promocję gospodarczą w Europie Ambasad RP, która bezpośrednio przełoży się na wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa lubuskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Głównym celem projektu jest stworzenie rozpoznawalnej na świecie gospodarczej marki regionu poprzez promocję oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej (rynki europejskie, azjatyckie i amerykańskie) z jednoczesnym budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • zwiększenie potencjału eksportowego firm z sektora MSP województwa lubuskiego,
 • Dywersyfikacja rynków zbytu. Głównym odbiorcą lubuskich produktów eksportowych pozostają Niemcy. Promocja lubuskich marek na rynkach światowych dzięki udziałowi w organizowanych przez Beneficjenta misjach i targach przyczyni się do zdywersyfikowania rynków zbytu i wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe firmy, co ostatecznie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.
 • wzrost rozpoznawalności marki „Lubuskie” pod względem gospodarczym. Realizacja wyjazdów z lubuskimi przedsiębiorcami na misje gospodarcze wraz z przeprowadzeniem akcji promocyjno – informacyjnej na temat walorów gospodarczych województwa lubuskiego zainicjuje proces kształtowania świadomości istnienia marki regionalnej na nowych rynkach eksportowych a udział władz samorządowych w misjach wpłynie na budowanie relacji z partnerami zagranicznymi opartej na zaufaniu i wiarygodności.
 • wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą województwa lubuskiego. Jednym z najważniejszych elementów wspierających działania w sferze pozyskiwania inwestorów powinna być zintensyfikowana promocja zewnętrzna terenów inwestycyjnych, będąca jednym z czynników kreujących pozytywny obraz regionu, jego potencjału społeczno-gospodarczego, możliwości dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
 • zaprezentowanie terenów pod inwestycje na dedykowanych wydarzeniach gospodarczych – wystawach i targach jako uzupełnienie promowania regionu poprzez Internet.

Efektem długofalowym projektu będą:

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej oraz konkurencyjności województwa lubuskiego;

 • Ograniczenie migracji mieszkańców i inwestorów do innych regionów;
 • Poprawa tożsamości regionalnej i identyfikacji z regionem.

Projekt został zrealizowany w latach 2016-2018. projekt zakładał szerokie działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.  Odbiorcą były lubuskie  MŚP we wskazanych branżach i posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. W ramach zadania zorganizowano w IV kw. 2016 roku misję gospodarczą na Białoruś do partnerskiego regionu województwa lubuskiego Homla a w następnych latach na rynki europejskie, azjatyckie i amerykańskie – do Włoch (I kw. 2017), Kazachstanu (Expo Astana, III kw. 2017), Ameryki – Camacol (II kw. 2017), Chin i Korei Płd. (IV kw. 2017),Wielkiej Brytanii (III kw. 2018), Francji i Rumunii (II kw. 2018). Dodatkowym atutem projektu był udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w Niemczech na Hannover Messe i Alimentaria w Barcelonie(II kw. 2017 i 2018) oraz udział w wyjazdach promujących region lubuski w komórkach zajmujących się promocją gospodarczą Polski przy Ambasadach RP (Belgia i Luksemburg).
Wyboru kierunków ekspansji gospodarczej lubuskich firm dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu.

Misje gospodarcze 2016 – 2018

Do końca 2018 roku Urząd Marszałkowski zorganizował 12 zagranicznych misji gospodarczych. Z okazji skorzystało ponad 100 przedsiębiorców  z województwa lubuskiego. Nowych partnerów biznesowych poszukiwali w 11 krajach Europy, Ameryki i Azji.

Efekty:

 1. zdobycie nowych rynków zbytu, możliwość zbadania rynku na tle międzynarodowej konkurencji;
 2. możliwość prezentacji swoich produktów na międzynarodowych targach podczas Hannover Messe,  MadeExpo w Mediolanie, Kazbuild w Kazachstanie, Alimentaria w Barcelonie czy Korea Metal Week i Camacol w Miami;
 3. kilkanaście firm rozpoczęło negocjacje kontraktów, niektórzy podpisali umowę o współpracy.

Misje:

 1.   „Business in regions”, Białoruś, Homel, 23-27 października 2016r.
 2.   Bruksela, Luksemburg –  6-9 lutego 2017 r.
 3.   Włochy – 7-10 marca 2017 r.
 4.   Hannover Messe – kwiecień 2017 i 2018;
 5.   USA, Miami – Camacol – 5-9 czerwca 2017 r.
 6.   Kazachstan, Expo Astana – 4-9 września 2017 r.
 7.   Chiny, Korea Płd. – 23-28 października 2017 r.
 8.   Hiszpania – 15 – 19 kwietnia 2018 r.;
 9.   Francja, Paryż – 4-9 czerwca 2018 r.
 10. Rumunia, Bukareszt, Kluż-Napoka – 11-16 czerwca 2018 r.
 11. Wielka Brytania, Londyn – 9-12 września 2018 r.
Pobierz w PDF