Złotnik i Łukawy: dofinansowanie na remonty dróg

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał dziś z wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem (01.07) umowę na dofinansowanie modernizacji dwóch gminnych dróg w miejscowościach Złotnik i Łukawy. Dofinansowanie wynosi 192 tys. Wsparcie obejmie 1,6 km dróg.

Jedną z dróg jest kilometrowy odcinek w Złotniku. Całkowity koszt modernizacji oszacowany jest na 349 tys. 858 zł, odliczając przyznane 120 tys. zł  dotacji, gmina wyda na to zadanie niecałe 230 tys. zł.

Druga „dofinansowana”  inwestycja to remont drogi w Łukawach, który oszacowano na 210 tys. 529 zł. Przy wykorzystaniu 72 tys. zł dotacji gminę wyniesie to nieco ponad 138 tys. zł.

Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotyczy remontu dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Obie mają zniszczone nawierzchnie, a widoczne spękania i ubytki po każdym deszczu gromadzą wodę.

– To z kolei zagraża bezpieczeństwu poruszających się nimi mieszkańców – zauważa Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. – Wnioski o dofinansowania składamy w niemal każdym ogłoszonym naborze, bo dzięki wsparciu z zewnątrz udaje się wykonać znacznie więcej niż gdybyśmy mieli finansować inwestycje i remonty wyłącznie z własnych środków.

Kontrasygnatę na dokumencie złożyła Barbara Karpowicz, Skarbnik Gminy. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września tego roku.

Przypomnijmy, w kwietniu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2021 r. – Dotacje celowe przeznaczone zostaną na modernizację ponad 30 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wsparte zostaną działania służące małej retencji poprzez renowację istniejących oraz budowę nowych zbiorników wodnych. W pasach drogowych oraz na terenach rolniczych zostanie posadzonych kolejnych 554 szt. drzew miododajnych – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Zdjęcie: Urząd Gminy Żary