Rusza II etap Konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji

Z dniem 01 styczna 2022 r. rusza II etap Konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji i potrwa do 31 marca 2022r.

Do II etapu konkursu zapraszamy partnerstwa, które złożyły aplikacje wstępne w I etapie.

 

Co to są kluczowe obszary?

Obszary kluczowe w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji to dziedziny o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa lubuskiego w skali krajowej i międzynarodowej. Propozycje obszarów kluczowych LIS w konkursie zgłosiły Partnerstwa zrzeszające podmioty, w tym głównie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, IOB oraz organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego, które podpisały list intencyjny.

 

Cel konkursu:

 • sieciowanie partnerstw i wyłonienie konsorcjów, które wygenerują projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne
 • zweryfikowanie obszarów inteligentnych specjalizacji polegające na wyborze najbardziej perspektywicznych obszarów o wysokim potencjale B+R tzw. obszarów kluczowych
 • aktualizacja technologii wobec wyzwań związanych z nowymi trendami: cyfryzacja, przemysł 4.0, automatyzacja, gospodarka obiegu zamkniętego, sztuczna inteligencja, robotyzacja itd.
 • wzmocnienie aktywnego i partycypacyjnego procesu przedsiębiorczego odkrywania
 • uruchomienie wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy pomiędzy najbardziej aktywnymi i innowacyjnymi podmiotami w regionie w kierunku wykreowania konkretnych projektów i przedsięwzięć innowacyjnych
 • zwiększenie szans na internacjonalizację lubuskich technologii na arenę międzynarodową
 • wzmocnienie innowacyjnych kompetencji, sieciowanie, „mapowanie” podobnych technologii (zapobieganie dublowaniu)
 • mobilizacja partnerów i interesariuszy regionalnych do przygotowania projektów i przedsięwzięć innowacyjnych do sfinansowania w ramach nowej perspektywy 2021-2027
 • zaangażowanie lokalnych i regionalnych klastrów w proces kształtowania polityki regionalnej oraz przygotowanie ich do pełnienia roli Liderów w obszarach L

Konkurs jest dwuetapowy

 

Etap I – naboru aplikacji wstępnych –  od 1 czerwca do 31 października 2021r.

 • wstępne koncepcje najbardziej obiecujących obszarów kluczowych w ramach LIS, ich zweryfikowanie przez powołany zespół ekspertów (Komisja Konkursowa) oraz upublicznienie, identyfikacja silnych i słabych stron wstępnych propozycji oraz rekomendacje odnośnie dalszego ich kształtowaniamożliwość łączenia wstępnych propozycji i środowisk.

Etap II – naboru aplikacji wstępnych i końcowych – od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022r.

 • II ETAP: przygotowanie pełnych informacji potwierdzających obecny i przyszły potencjał proponowanych kluczowych obszarów (w tym w perspektywie międzynarodowej); strategia rozwoju danej specjalizacji, w oparciu o wskazane obszary kluczowe, w tym kierunki planowanych prac badawczo-rozwojowych, szacunkowy budżet (z uwzględnieniem środków prywatnych oraz perspektywę 2021-2027); propozycje projektów badawczo-rozwojowych, które będą wpisywały się w proponowane obszary kluczowe; analiza na tym etapie nie będzie skutkowała przyznaniem środków finansowych na ich realizację; propozycje projektów horyzontalnych – np. w zakresie edukacji (kształcenia zawodowego, ustawicznego, wyższego, a także szkoleń), wspólnej/ uczelnianej infrastruktury badawczej, działań promujących ekspansję zagraniczną, specjalistycznych usług doradczych IOB, przyciągania inwestorów zewnętrznych itp.

Zakończenie konkursu 31 maja 2022r.

 

Więcej informacji, regulamin oraz formularze dostępne są pod adresem: http://investinlubuskie.pl/2021/06/18/4090/