40 tys. zł na dotacje dla lubuskich uczelni

Zarząd województwa ogłasza konkurs na dotacje dla lubuskich uczelni publicznych. Wnioski można składać do 20 maja.

– Atrakcyjność uczelni i kierunków kształcenia może być magnesem dla młodych i ambitnych ludzi, dlatego tak ważne jest wsparcie naszego szkolnictwa wyższego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Na jakie działania można otrzymać wsparcie?

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące:

  • upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
  • działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W szczególności chodzi o zadania związane z badaniami rozwoju regionu w wymiarze społeczno-gospodarczym oraz definiowaniem czynników konkurencyjności rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów inteligentnych specjalizacji.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące organizacji konferencji, seminariów, warsztatów czy dofinansowania przedsięwzięcia naukowo-badawczego lub innych, jednak końcowym efektem realizacji musi być przygotowanie minimum jednego artykułu naukowego i jego publikacja w czasopismach z listy Web of Science, przy współautorstwie partnera prywatnego (sektor biznesu) z województwa lubuskiego.

Kwota przeznaczona na konkurs to 40 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji to 10 tys. zł, minimalna – 2 tys. zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 75 proc. wartości całego zadania. Zarząd województwa zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie konkursowych zadań.

Zadanie powinno być wykonane w tym roku, do 15 listopada.

Kiedy i gdzie składać wnioski na dotacje?

Kompletne wnioski o dotacje w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego” należy złożyć do 20 maja 2022 r. osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju i Innowacji, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, parter (Kancelaria Ogólna). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 68/45 65 289/223.

To już czwarta edycja konkursu. W ubiegłym roku dotacje otrzymały:

  1. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim – Filia AWF Poznań – zadanie pn. Badanie naukowe – Wpływ diety i aktywności ruchowej na zapobieganie zaburzeniom poznawczym
  2. Uniwersytet Zielonogórski – zadanie pn. Podniesienie kompetencji w zakresie inżynierii środowiska dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  3. Uniwersytet Zielonogórski – zadanie pn. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności bakteriami lekoopornymi i toksynotwórczymi
  4. Uniwersytet Zielonogórski – zadanie pn. Przygotowanie i przeprowadzenie badania w wyniku, którego powstanie publikacja pt. „Polityka spójności UE 2021-2027 antidotum na niski poziom innowacyjności lubuskiej gospodarki” zamieszczona w jednym z wydawnictw znajdujących się na liście Web of Science

Regulamin konkursu Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku o przyznanie dotacji dostępne są do pobrania z prawej strony tekstu.