Lubuskie innowacje – w jakim kierunku będą zmierzać?

Jakie będą kierunki realizacji Programu Rozwoju Innowacji woj. lubuskiego w najbliższych latach? O tym w środę rozmawiali członek zarządu Marcin Jabłoński i ekspert zarządzania innowacjami dr Jerzy Tutaj.

Spotkanie dotyczyło kierunków realizacji Programu Rozwoju Innowacji woj. lubuskiego w perspektywie do roku 2030. W rozmowach udział wzięli: członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, ekspert zarządzania innowacjami dr Jerzy Tutaj, a także dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pedzińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Agata Wdowiak oraz dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Jarosław Flakowski.

Dyskutowano o nowej unijnej perspektywie 2021-2027, projekcie dokumentu Fundusze Europejskie dla woj. lubuskiego oraz możliwościach wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców przez samorząd województwa.

Przypomnijmy, Program Rozwoju Innowacji na lata 2021 – 2027 został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 15 lutego br. Dokument wskazuje kierunki rozwoju naszego regionu w obszarze innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Jego podstawą jest diagnoza oparta na badaniach, działaniach partnerskich pomiędzy samorządem, biznesem i jego otoczeniem, jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz efektach wypracowanych podczas warsztatów sieciujących z udziałem blisko 200 firm i instytucji oraz zespołu Lubuskie Forum Innowacji. Dodatkowo w ramach weryfikacji kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych w Lubuskiem powstały partnerstwa, które łączą potencjały wielu podmiotów w celu realizacji przełomowych projektów B+R.

Program wyznacza pięć głównych celów:

  1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki prowadzącej do przełomowych innowacji.
  2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej, początkowo o charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
  4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych.
  5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia działalności B+R+I i jego pozyskiwania.

Opracowany Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030 stanowi integralną część wypełnienia warunków włączenia umożliwiających korzystanie ze środków związanych z polityką spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.