Rekrutacja do programu edukacyjnego „Akademia biznesu”

Mój biznes za granicą Akademia Biznesu

6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH | MENTORING | MATCHMAKING & NETWORKING

Rekrutacja do programu edukacyjnego „Akademia biznesu”

Wśród polskich przedsiębiorców często dominuje przekonanie o tym, że ich biznes jest „za mały” na rynki zagraniczne, a oni sami „nieprzygotowani na radykalne zmiany”. Ciężko te przekonania zestawiać z faktem, iż coraz więcej polskich firm szturmem podbija światowy rynek. Projekt Mój biznes za granicą zapewnia kompleksowe wsparcie MŚP w ich przygotowaniu do ekspansji zagranicznej i obejmuje między innymi indywidualny mentoring specjalistów ds. eksportu oraz szkolenia prowadzone przez praktyków.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przy współpracy z partnerem krajowym Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz partnerem ponadnarodowym Business France realizuje projekt „Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

W ramach projektu „Mój biznes za granicą” zapraszamy przedstawicieli MŚP do udziału w Akademii Biznesu, która przeprowadzona będzie w dniach 16-20 października 2023 r. w Warszawie przy ul. Bagatela 12. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych na różnych etapach ekspansji zagranicznej.

Akademia Biznesu obejmuje następujące elementy:
 • 6 modułów szkoleniowych,
 • mentoring biznesowy,
 • networking,
 • matchmaking.
Uczestnikom oferujemy:
 • diagnozę potencjału eksportowego,
 • zapoznanie się z systemem wsparcia eksporterów,
 • wymianę wiedzy i doświadczeń,
 • udział w dedykowanych szkoleniach prowadzonych przez praktyków w danym obszarze,
 • wsparcie mentorów.
Poszukujemy następujących uczestników projektu:
 • MŚP planujące działalność eksportową;
 • MŚP dotychczas nie zainteresowanych działalnością eksportową, ale planujących podjęcie współpracy eksportowej w określonej przyszłości;
 • MŚP nieplanujących działalności eksportowej ze względu na niską świadomość korzyści wynikających z takiej formy działalności;
 • MŚP prowadzące działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Do udziału w Akademii Biznesu zapraszamy:
 • właścicieli/lki MŚP;
 • wspólników/czki oraz współwłaściciele/lki MŚP;
 • osoby zatrudnione w MŚP w randze dyrektora/kierownika posiadającą decyzyjność w zakresie internacjonalizacji
 • bądź inne osoby oddelegowane do udziału w szkoleniu przez kierownictwo danego MŚP.

Udział w projekcie jest bezpłatny i możliwy po uprzedniej rejestracji pod linkiem. Organizator zapewnia każdego dnia poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch. Nocleg i dojazd we własnym zakresie beneficjenta.

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości wsparcia firm w Polsce zainteresowanych eksportem, wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań poprzez przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia, w tym edukacyjnego, który PAIH będzie wykorzystywać w obsłudze MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany model ma za zadanie podnieść efektywność polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej. Wypracowany zestaw narzędzi będzie skierowany do przedsiębiorców planujących rozpocząć ekspansję zagraniczną, w tym dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w eksporcie.