Zwiększanie konkurencyjności polskich ośrodków naukowych dzięki naborowi „Granty na Eurogranty”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza start nowego naboru dla ośrodków badawczych – „Granty na Eurogranty”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Program stanowi unikalną okazję dla podmiotów, które aspirują do podniesienia swojej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Celem działania „Granty na Eurogranty” jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach jednego z Programów UE będą ubiegać się o dofinansowanie Eurograntu w roli samodzielnie aplikującego lub koordynatora konsorcjum albo lidera work package lub członka konsorcjum albo partnera.

Nabór wniosków rusza 25 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 24 kwietnia 2025 roku.

Inwestycje w badania i rozwój

W obliczu globalnej konkurencji i szybko rozwijających się technologii, zdolność do innowacji i przeprowadzania badań na wysokim poziomie staje się istotna dla rozwoju naukowego i gospodarczego kraju. Program „Granty na Eurogranty” odpowiada na te wyzwania, umożliwiając ośrodkom badawczym dostęp do międzynarodowego finansowania, które pozwala na realizację ambitnych projektów badawczych, zwiększając ich widoczność i wpływ na międzynarodowej arenie naukowej.

W ostatnich latach Polska poczyniła znaczące postępy w sektorze badań i innowacji. Nasz kraj odnotował wzrost intensywności badań i rozwoju, a według danych GUS w 2022 r. nakłady krajowe na działalność B+R wyniosły 44,7 mld zł i zwiększyły się w skali roku o 18,6%, co świadczy o rosnącym nacisku na zwiększanie potencjału naukowego. Jest to zgodne z szerszymi trendami europejskimi, ale podkreśla ukierunkowane wysiłki Polski, aby dogonić średnią UE. Najwyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe poniósł sektor przedsiębiorstw, wyniosły one 29,5 mld zł i stanowiły 65,9% nakładów krajowych brutto na działalność B+R.

W nadchodzących latach nasz kraj ma odnieść znaczące korzyści z funduszy unijnych, ponieważ wynegocjował rekordową kwotę 76 mld EUR na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności[1]. Oczekuje się, że fundusze te pobudzą różne sektory, w tym badania i innowacje.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparcie oferowane w ramach programu „Granty na Eurogranty” umożliwia ośrodkom badawczym nie tylko pozyskanie finansowania, ale także budowanie międzynarodowych konsorcjów naukowych, co jest kluczowe dla wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizacji przełomowych badań. Dzięki temu polskie instytucje mogą lepiej konkurować o środki z największych i najbardziej prestiżowych programów badawczych, takich jak te oferowane przez Komisję Europejską.

W zakres finansowania wchodzą poniższe działania.

Przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:

  • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  • ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;

Ponadto opracowanie analiz specjalistycznych.

Dostępne środki na dofinansowanie w ramach tego naboru wynoszą 22 miliony złotych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 58 225 zł.

Więcej informacji, w tym szczegółowe kryteria i proces aplikacyjny, dostępne są bezpośrednio na stronie PARP.

 

[1] https://www.gov.pl/web/funds-regional-policy/poland-inaugurates-european-programmes-for-the-years-2021-2027