Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje to jasno sprecyzowana wizja rozwoju, wykorzystanie istniejącego potencjału regionu i konsekwentna realizacja obranej strategii. Obejmują nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację. Inwestowanie w te obszary może stać się dźwignią do rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia JEGO mieszkańców, a także wzmocnić dostęp do wiedzy. Celem specjalizacji jest budowa konkurencyjnej gospodarki opartej na rozwoju przedsiębiorstw, kapitału społecznego, jednostek naukowych i infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Również dla regionu lubuskiego wybór obszarów inteligentnych specjalizacji był jednym z warunków uzyskania przez województwo wsparcia w ramach funduszy europejskich głównie w zakresie działalności badawczej i innowacyjnej.

W efekcie badań i konsultacji ze środowiskami m.in. biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu w 2016 roku dokonano wyboru inteligentnych specjalizacji. Najważniejszym elementem procesu było wskazanie obszarów, które zapewnią regionowi lubuskiemu osiąganie sukcesów, jak również wyznaczenie kierunków prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

Podejście inteligentnych specjalizacji zakłada możliwość aktualizacji ich zakresu, szczególnie przez wsparcie nowych jawiących się sektorów w okresie, kiedy to wsparcie jest najbardziej potrzebne, w przeciwieństwie do podmiotów o ustabilizowanej pozycji rynkowej, które tego wsparcia mogą nie potrzebować. Stąd ważna jest priorytetyzacja.  Proces przedsiębiorczego odkrywania zrealizowany w 2021 roku wyraźnie pokazał, że szczególnie zakres Zielonej Gospodarki zmienia się w kierunku elektromobilności, potencjalnie ekomateriałów budowlanych, działalności związanej z recyklingiem i utylizacją, wykorzystaniem surowców wtórnych m.in. dla energetyki (np. biogazownia), zrównoważonego projektowania przestrzeni i wyrobów przy wsparciu innowacji cyfrowych od skupienia głównie na energetyce odnawialnej, szczególnie bazującej na lokalnych zasobach leśnych.  Ponadto w Innowacyjnym Przemyśle wydaje się, że należy się skupić na trzech priorytetach o największym potencjale wygenerowania opartych na działalności B+R konkurencyjnych międzynarodowo wynalazków tj. branży metalowo-maszynowej, branży komputerowo-elektroniczno-elektrycznej, jak też sektorze kosmicznym oraz technologiach informacyjno-komunikacyjnych jak np. cyberbezpieczeństwo. Ponadto wspierane powinno być wpisanie się motoryzacji i innych branż w nowoczesną gospodarkę opartą na wodorze. Kluczowe jest też wsparcie transformacji całego przemysłu w zgodzie z trendami technologicznymi, a szczególnie innowacjami cyfrowymi, ekoinnowacjami, nowymi materiałami i innymi jawiącymi się technologiami przyszłości. W Zdrowiu i jakości życia zakres IS powinien zostać ten sam z dalszym ich rozwojem i modernizacją przy wykorzystaniu przede wszystkim innowacji cyfrowych.

Aktualizacja zakresu  inteligentnych specjalizacji po Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Zielona GospodarkaZdrowie i jakość życiaInnowacyjny Przemysł
Elektromobilność i zielona motoryzacjaTechnologie medyczne głównie w zakresie rehabilitacji i w obszarze telemedycyny.Przemysł komputerowy, elektroniczny i elektryczny.
Recykling i bezpieczna dla środowiska utylizacjaUsługi zdrowotne skupione na profilaktyce.Sektor kosmiczny.
Zrównoważone projektowanie wyrobów i przestrzeniProdukty regionalne i bio produkty spożywcze i dietetyczne.Technologie informacyjno- komunikacyjne, np. cyberbezpieczeństwo
Pasywne budownictwo, zielone materiały budowlane oraz recykling materiałów budowlanychWyspecjalizowane formy turystyki.Wytwarzanie maszyn, urządzeń i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawanych
Odnawialne źródła energiiNowoczesna gospodarka oparta na wodorze
Surowce wtórne i pozyskanie produktów energetycznych z odpadów (np. biogazowania)Innowacje cyfrowe, ekoinnowacje, nowe materiały i technologie przyszłości w przemyśle