FE UE UE

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.