NAZWA PARTNERSTWA:
„InnoFood – żywność wysokiej jakości”

OPIS:
Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości, szczególnie w powiązaniu z walorami prozdrowotnymi, żywnością bio czy eko jest kluczowym obszarem Lubuskiej Inteligentnej Specjalizacji określonej „Zdrowie i jakość życia” jako specjalizacji o horyzontalnym znaczeniu dla rozwoju województwa lubuskiego, bazującej na istniejących w Polsce i w całej Europie negatywnych trendach demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, ale również trendach poprawy jakości życia, w szczególności jakości życia w chorobie lub w ramach profilaktyki zdrowotnej. Żywność innowacyjna ma wykorzystywać potencjał branży rolno – spożywczej regionu, mocno rozdrobnionej, ale skoncentrowanej przestrzennie, komplementarnej z obecnymi w regionie tradycjami dotyczącymi produktów regionalnych, w tym produkcji wina oraz potencjał zaplecza do prowadzenia badań, skoncentrowanego w Uniwersytecie Zielonogórskim i ośrodkach badawczych Uniwersytetu.

Wysokiej jakości żywność stanowi kluczowy obszar w ramach specjalizacji „Zdrowie i jakość życia” również poprzez uzupełnienie takich obszarów jak: technologie i usługi dla zdrowia, turystyka i agroturystyka z produktami regionalnymi. Występuje również w powiązaniu z specjalizacją „Zielona Gospodarka”, stanowiąc ogniwo uzupełniające specjalizacji dla technologii i usług środowiskowych oraz biogospodarki, kreując nowe rozwiązania dla  gospodarki o zamkniętym obiegu.

Partnerstwo zawiązało 15 podmiotów, w tym Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Liderem partnerstwa jest Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Biologicznych (Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii).

Celem głównym partnerstwa jest tworzenie innowacyjnych technologii i produktów żywnościowych, wysokiej jakości – ze szczególnym uwzględnieniem składników prozdrowotnych, od procesów wytwórczych, produkcyjnych aż po produkt końcowy;
poprzez:

  • budowanie partnerstwa biznesowego w obszarach specjalizacji – sieciowanie
  • budowanie współpracy B+R
  • przygotowanie projektów badawczo – rozwojowych i projektów edukacyjnych
  • promocję współpracy i innowacji

DANE KONTAKTOWE: 
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ,
tel. 68 352 94 57,
e-mail:  lub 

Osoba do kontaktów roboczych:
dr inż. Izabela Wojewoda,
e-mail: ,
tel. kom. 726 860 800