Zarząd ZWRP w trybie online

17 lutego, w trybie zdalnym obradować będzie Zarząd Związku Województw RP, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00.

Członkowie zarząd ZWRP zajmą się stanowiskiem w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (subwencja rozwojowa) oraz prezentacji „Proponowane kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego”. Podejmą także uchwały w sprawie przedstawienia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kandydata Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz kandydata na członka Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Członkowie Zarządu zapoznają się także z raportem na temat „Sytuacji finansowej wojewódzkich podmiotów leczniczych”.

———————————————————————————————————————-

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Do kompetencji Zarządu ZWRP należą m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia, wykonywanie uchwał Zgromadzenia, delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji.

W skład zarządu wchodzą:

– Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego prezes zarządu ZWRP,
– Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – wiceprezes zarządu ZWRP,
– Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  – wiceprezes zarządu ZWRP,
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego  – wiceprezes zarządu ZWRP,
– Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – członek zarządu ZWRP,
– Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego – członek zarządu ZWRP,
– Rafał Kandziora – Radny Województwa Śląskiego – członek zarządu ZWRP.