Wybierz z nami lubuskie obszary kluczowe!

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza Konkurs na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Co to są kluczowe obszary?

Obszary kluczowe w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji to dziedziny o dużym potencjale istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, które bazują na unikatowych zasobach regionalnych i ich nowatorskiej kombinacji oraz w ramach których zakłada się m.in. realizację prac badawczo-rozwojowych i przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz mających wpływ na wzrost konkurencyjności województwa lubuskiego w skali krajowej i międzynarodowej. Propozycje obszarów kluczowych LIS w konkursie może zgłosić Partnerstwo zrzeszające podmioty, w tym głównie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, IOB oraz organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego, które podpisały list intencyjny. List intencyjny powinien zawierać m.in.: deklarację woli uczestnictwa podmiotów
w konkursie, wskazanie podmiotu, który będzie reprezentował Partnerstwo w konkursie wraz z osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania Partnerstwa.

A czym są Inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje są to obszary, w które warto inwestować, zakotwiczone w regionie oraz posiadające potencjał do rozwoju. Obejmują nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację. Inwestowanie w te obszary może stać się dźwignią do rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia mieszkańców, a także wzmocnić dostęp do wiedzy. Celem specjalizacji jest budowa konkurencyjnej gospodarki opartej na rozwoju przedsiębiorstw, kapitału społecznego, jednostek naukowych i infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 Konkurs – na czym polega?

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu. Propozycję obszaru kluczowego w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji może zgłosić Partnerstwo zrzeszające podmioty z województwa lubuskiego, które podpisały list intencyjny w związku z przystąpieniem do konkursu oraz zgłoszeniem propozycji rozwoju inteligentnej specjalizacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej aplikacji wstępnej, przedstawiającej propozycję obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji w pierwszym etapie oraz aplikacji końcowej w drugim etapie.

 

Cel konkursu:

 • sieciowanie partnerstw i wyłonienie konsorcjów, które wygenerują projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne
 • zweryfikowanie obszarów inteligentnych specjalizacji polegające na wyborze najbardziej perspektywicznych obszarów o wysokim potencjale B+R tzw. obszarów kluczowych
 • aktualizacja technologii wobec wyzwań związanych z nowymi trendami: cyfryzacja, przemysł 4.0, automatyzacja, gospodarka obiegu zamkniętego, sztuczna inteligencja, robotyzacja itd.
 • wzmocnienie aktywnego i partycypacyjnego procesu przedsiębiorczego odkrywania
 • uruchomienie wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy pomiędzy najbardziej aktywnymi i innowacyjnymi podmiotami w regionie w kierunku wykreowania konkretnych projektów i przedsięwzięć innowacyjnych
 • zwiększenie szans na internacjonalizację lubuskich technologii na arenę międzynarodową
 • wzmocnienie innowacyjnych kompetencji, sieciowanie, „mapowanie” podobnych technologii (zapobieganie dublowaniu)
 • mobilizacja partnerów i interesariuszy regionalnych do przygotowania projektów i przedsięwzięć innowacyjnych do sfinansowania w ramach nowej perspektywy 2021-2027
 • zaangażowanie lokalnych i regionalnych klastrów w proces kształtowania polityki regionalnej oraz przygotowanie ich do pełnienia roli Liderów w obszarach LIS

 

Konkurs jest dwuetapowy

 • I ETAP: wstępne koncepcje najbardziej obiecujących obszarów kluczowych w ramach LIS, ich zweryfikowanie przez powołany zespół ekspertów (Komisja Konkursowa) oraz upublicznienie, identyfikacja silnych i słabych stron wstępnych propozycji oraz rekomendacje odnośnie dalszego ich kształtowania, możliwość łączenia wstępnych propozycji i środowisk.
 • II ETAP: przygotowanie pełnych informacji potwierdzających obecny i przyszły potencjał proponowanych kluczowych obszarów (w tym w perspektywie międzynarodowej); strategia rozwoju danej specjalizacji, w oparciu o wskazane obszary kluczowe, w tym kierunki planowanych prac badawczo-rozwojowych, szacunkowy budżet (z uwzględnieniem środków prywatnych oraz perspektywę 2021-2027); propozycje projektów badawczorozwojowych, które będą wpisywały się w proponowane obszary kluczowe; analiza na tym etapie nie będzie skutkowała przyznaniem środków finansowych na ich realizację; propozycje projektów horyzontalnych – np. w zakresie edukacji (kształcenia zawodowego, ustawicznego, wyższego, a także szkoleń), wspólnej/ uczelnianej infrastruktury badawczej, działań promujących ekspansję zagraniczną, specjalistycznych usług doradczych IOB, przyciągania inwestorów zewnętrznych itp.

Harmonogram

 • Etap I – naboru aplikacji wstępnych –  od 1 czerwca – 30 września 2021 r.
 • Etap II – naboru aplikacji wstępnych i końcowych – od 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022 r
 • Zakończenie konkursu 30 kwietnia 2022 r.

*Szczegółowe zasady, warunki i tryb wyboru obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji oraz tryb, zasady, zakres prac i skład Komisji Konkursowej powołanej do oceny i rekomendowania Zarządowi Województwa wyboru obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji określa Regulamin Konkursu.

 

W załączeniu:

Regulamin

Aplikacja Konkursowa

Deklaracja poufności

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej – I etap

Karta oceny merytorycznej  – II etap