Samorząd województwa lubuskiego wspiera rozwój elektromobliności

Zarząd województwa przyjął uchwałę, na mocy której przekazuje 9 mln zł na nowoczesny inkubator przedsiębiorczości. To kolejny dowód na to, że Lubuskie systematycznie i od lat buduje swoją innowacyjność.

E-mobility Innovation Hub”

Łącznie projekt „E-mobility Innovation Hub” wart jest ponad 13,5 mln zł. Jego celem jest zapewnienie lubuskim MŚP wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości, w tym prowadzenie prorozwojowych usług doradczych. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Usługa będzie się charakteryzować: zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu ich zaspokojenia przez usługodawcę, dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb firmy, zaangażowaniem przedsiębiorstwa i usługodawcy w powyższy proces oraz wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwojowego, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach, współwystępowaniem inkubacji i wsparcia doradczego.

Planowana oferta usług inkubatora będzie certyfikowana W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie budynek biurowo-socjalny oraz hala montażowa o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 932,96 m2. Za realizacje projektu będzie odpowiadało Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

Lubuskie od lat wspiera innowacje

Elektromobilność już od dawna znajduje się w centrum zainteresowania samorządu województwa. Świadczy o tym chociażby bliska współpracy z jednym z czołowych przedstawicieli tej branży, jakim jest lubuska firma Ekoenergetyka. Przedsiębiorstwo skupia się na pojazdach elektrycznych. Stało się pionierem w zakresie ładowania samochodów EV oraz wdrażania systemów szybkiego ładowania autobusów. Spory udział w dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa mają środki unijne i wsparcie samorządu województwa. W ramach RPO Lubuskie 2020 Ekoenergetyka zrealizowała w sumie 6 projektów o łącznej wartości ponad 51 mln zł. Prezentujemy je poniżej:

1. Mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego/stacji ładowania ze standardami ISO 15118 i IEC 61851

Wartość: 2,24 mln zł /Dofinansowanie UE: 1,18 mln zł / Okres projektu: 2019-2021

Prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu na rynek e-MOBILITY w postaci mobilnego testera zgodności pojazdu elektrycznego/stacji ładowania ze standardami ISO 15118 i IEC 61851 tj. w pełni automatycznego urządzenia diagnostycznego służącego do bardzo dokładnej kontroli zgodności z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w obszarze zurbanizowanym.

2. Centrum badawczo-rozwojowego technologii wodorowych w transporcie

Wartość projektu: 12,30 zł / Dofinansowanie UE: 3,12 mln zł / Okres projektu: 2019 – 2021.

Utworzenie centrum B+R w celu prowadzenia przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz technologii wodorowych lub istotne udoskonalenie istniejących w transporcie na skalę przemysłową, promocja rozwiązań, prowadzenie działalności eksperckiej i szkoleniowej w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury B+R.

3. Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej

Wartość projektu: 8, 42 mln zł / Dofinansowanie UE: 5,02 mln zł / Okres projektu: 2020 – 2023

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów (i innych pojazdów) elektrycznych z odzyskiem ciepła odpadowego celem jego powtórnego zagospodarowania.

4. Centrum B+R energoelektroniki w elektromobilności

Wartość projektu: 12,30 mln zł / Dofinansowanie UE: 4,50 mln zł / Okres projektu: 2020-2023

Projekt jest ukierunkowany na utworzenie centrum B+R, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz energoelektronicznych układów przekształtnikowych w elektromobilności.

5. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego – terminala ładowania autobusów elektrycznych zasilanego z sieci dystrybucyjnej i wspomaganego stacjonarnym zasobnikiem energii zbudowanym w oparciu o akumulatory wtórnego użycia (B2U).

Wartość projektu: 3,66 mln zł / Dofinansowanie UE: 2,08 mln zł / Okres projektu: 2017-2019

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego, które pozwoli na wykorzystanie ogniw z zasobników mobilnych wycofywanych z użycia w autobusach elektrycznych (EV), ale posiadających 80% pojemności znamionowej – do ponownego wykorzystania .

6. Budowa nowej hali, linii technologicznej i uruchomienie produkcji ładowarek

Wartość projektu: 12,30 mln zł / Dofinansowanie UE: 4,50 mln zł

Nowy projekt – data podpisania umowy 2020-12-11!!!

To nie wszystko, poza tym spółka zrealizowała oraz nadal realizuje 7 projektów unijnych w ramach POIR oraz RPO województwa łódzkiego o łącznej wartości 73,68 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi łącznie 19,59 mln złotych. Projekty są dedykowane autonomicznym systemom i stacjom ładowania autobusów elektrycznych zasilanych z sieci DC, ładowarkom i ultraszybkim stacjom ładowania samochodów elektrycznych oraz rozwojowi centrów B+R nowych technologii w transporcie elektrycznym. Dzięki temu wszystkiemu województwo lubuskie stanowi jedno z krajowych zagłębi przemysłu motoryzacyjnego w ujęciu liczby pracujących.

Zielone i nowoczesne Lubuskie

Elektromobilność to bardzo szerokie pojęcie, a dodatkowo obszar dynamicznie rozwijający się w naszym regionie, powiązany z dotychczasowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa lubuskiego. Dane statystyczne obrazujące produktywność nakładów na innowacje i nakładów na B+R odzwierciedlają wysoki potencjał w zakresie działalności B+R+I w regionie. Wszystkie wskaźniki produktywności nakładów (w przeliczeniu do PKB lub na mieszkańca) w ujęciu uzyskanych efektów, plasują region wśród najlepszych w kraju.