Pierwsze posiedzenie Lubuskiego Forum Innowacji w 2022 r. Mapa drogowa projektów

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie LFI w tym roku. Uniwersytet Zielonogórski zaprezentował możliwości badawcze kilku swoich jednostek naukowych. Informacji oprócz członków LFI wysłuchali przedstawiciele lubuskich firm i otoczenia biznesu.

Prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Maria Mrówczyńska przedstawiła  działalność uczelni w zakresie B+R+I, zaprezentowała projekty realizowane przez największą lubuską uczelnię, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prelegenci forum przedstawili ofertę rynkową poszczególnych jednostek :

– prof. dr hab. Tatiana Rongińska – Centrum Liderów Biznesu,

– dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ – Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki,

– dr inż. Daniel Dębowski – Insytut Inżynierii Mechanicznej,

– dr inż. Piotr Ziembicki – Instytut Inżynierii Środowiska,

– dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ – Instytut Socjologii,

– prof. dr hab. Leszek Jerzak – Instytut Nauk Biologicznych.

Naukowcy przedstawili też obecnie realizowane projekty.  Nie zabrakło także informacji o współpracy z gospodarką.

Małgorzata Mizera – Wołowicz zaprezentowała działania w obszarze innowacji zaplanowane w programie Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego.

W ramach programu, do którego głównych celów należy zwiększenie konkurencyjności Europy i uczynienie jej gospodarki bardziej inteligentną oraz przyjazną dla środowisku blisko połowę środków przewiduje się przeznaczyć na dwa cele priorytetowe: CP1 – Nowoczesna gospodarka (15% alokacji) i CP2 – Zielone Lubuskie gospodarka odpadami, wparcie parków krajobrazowych, inwestycje w infrastrukturę (44% alokacji).

M. Mizera-Wołowicz przedstawiła także ramy prawne i podstawowe dokumenty dot. nowego programu, którego alokacja wyniesie 861 mln euro (w tym 645 mln euro – EFRR, 216 mln euro – EFS).

Dziekan Wydziału Technicznego Akademii Jakuba z Paradyża – dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas mówiła o współpracy Akademii z Lubuskim Klastrem Metalowych i wspólnie realizowanych projektach i inicjatywach. Dziekan skupiła się przede wszystkim na funkcjonującym przy Wydziale Technicznym AJP Laboratorium Środowiskowym, w ramach którego działa, aż 14 innych laboratoriów. Nie zabrakło informacji o zakresie prowadzonych badań i możliwościach, które dają a także jakie pozytywne skutki może to przynieść już w najbliższej przyszłości.

Zaplanowano stworzenie matrycy oferty naukowo- badawczej lubuskich uczelni i podległych im jednostek. Będzie dostępna na lubuskich firm i instytucji. Pozwoli na lepszy przepływ informacji pomiędzy nauką a biznesem – podkreślał dr Jerzy Tutaj – autor Programu Rozwoju Innowacji dla regionu lubuskiego. Program w połowie miesiąca przyjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Wyznacza on priorytety rozwoju innowacji do 2030 roku.

LFI jest organem doradczo-konsultacyjnym działającym przy Marszałku Województwa Lubuskiego, którego misją jest wspieranie samorządu województwa oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji.

Podczas kolejnego Lubuskiego Forum Innowacji zaprezentowany zostanie badawczy potencjał parków naukowo-technologicznych oraz instytutów AJP.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI