Wskaźniki mówią wszystko. Lubuskie to dobre miejsce na innowacje!

Pod względem nakładów na badania i innowacje oraz przychodów z ulepszonych produktów – Lubuskie zajmuje czołowe miejsca w kraju! – Transfer wiedzy do biznesu jest faktem – mówi Elżbieta Anna Polak.

Środa, 25 maja 2022 r. to drugi dzień I Lubuskiego Festiwalu Innowacji, na który Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprosiły do nowoczesnego budynku Biblioteki UZ przy al. Wojska Polskiego. To tu marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że bardzo ważny jest dziś transfer wiedzy do biznesu (co już w Lubuskiem się dzieje!) i otwarcie innowacyjnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce (to też w Lubuskiem jest już faktem). – Bo tylko inteligentne rozwiązania dają szansę dla mieszkańców naszego regionu na dobrze płatne miejsca pracy – mówiła Lubuska Marszałek. – To jest rozwój. Musimy też tworzyć – jako liderzy regionu lubuskiego – warunki rozwoju przyszłości dla młodych pokoleń.

Lubuskie już na innowacyjnej drodze

– Obszar innowacji jest trudny, wymaga dużego zaangażowania. To jest praca organiczna, ale przynosząca ogromne efekty. I Lubuskie jest na tej drodze! – dodawał podczas pierwszego dnia festiwalu dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, autor Programu Rozwoju Innowacji dla regionu lubuskiego.

Wskaźniki lokują Lubuskie na krajowym podium!

O tym, że Lubuskie to dobre miejsce na innowacje, przekonują wskaźniki obrazujące produktywność nakładów na innowacyjność i nakładów na działalność badawczą i rozwojową (B+R), które odzwierciedlają wysoki potencjał w zakresie działalności badawczej,  rozwojowej i innowacyjnej (B+ R + I) w regionie lubuskim.

Wskaźniki dla Lubuskiego:

  • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (2020 r.): 15,1 proc. – 1. miejsce w kraju
  • Zgłoszenia wynalazków do Urzędu Patentowego RP w stosunku do nakładów na B+R na 1 mln zł (2020 r.): 0,31 – 2. miejsce w kraju
  • Udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach wewnętrznych na działalność B+R ogółem (2020 r.): 56 proc. – 4. miejsce w kraju

Zarząd Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju innowacyjności

W roku 2021 Departament Innowacji i Przedsiębiorczości UMWL (obecnie Departament Rozwoju i Innowacji) prowadził szereg działań związanych z przeprowadzeniem procesu przedsiębiorczego odkrywania i przygotowaniem Programu Rozwoju Innowacji 2030 (PRI), niezbędnych z punktu widzenia korzystania ze środków finansowych z nowej perspektywy finansowej UE.

Przeprowadzona została seria działań animujących współpracę pomiędzy sektorem MSP, jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, a partnerami społecznymi i gospodarczymi – zrealizowano cykl ponad 20 warsztatów, w których udział wzięło ponad 200 uczestników. Celem warsztatów sieciujących, oprócz połączenia potencjalnych partnerów z sektora przedsiębiorstw, nauki i organizacji, było przygotowanie uczestników do aplikowania w konkursie na obszary kluczowe B+R w ramach lubuskich inteligentnych specjalizacji.

Lubuskie uczelnie – partnerem

Do konkursu zgłosiło się 11 partnerstw, reprezentujące obszary lubuskich inteligentnych specjalizacji, to jest: Innowacyjny przemysł, Zielona Gospodarka oraz Zdrowie i jakość życiaUniwersytet Zielonogórski jest uczestnikiem praktycznie każdego partnerstwa, a liderem w przypadku 3 partnerstw, natomiast Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. jest uczestnikiem 2 partnerstw. W partnerstwach uczestniczą również parki i centra naukowo-badawcze z terenu województwa.

Podstawą Programu Rozwoju Innowacji (PRI) jest diagnoza oparta na badaniach, działaniach  partnerskich pomiędzy samorządem, biznesem i jego otoczeniem, jednostkami naukowo – badawczymi i uczelniami oraz efektach wypracowanych podczas warsztatów sieciujących oraz spotkań zespołu Lubuskie Forum Innowacji. W PRI autorzy przedstawili propozycje rozwiązań systemowych – działań w ramach poszczególnych celów szczegółowych, zwiększających skuteczność zarządzania innowacjami, a także skuteczność w całym  obszarze B+R+I.

Zarząd kładzie duży nacisk również na kreację nowych, innowacyjnych, technologicznych firm. Założył takie działania w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Planowane działania dotyczą wsparcia rozwoju startupów – projekt Lubuski System Innowacyjnych Start-upów oraz Centrum Doradztwa Patentowego.

Co w programie I Lubuskiego Festiwalu Innowacji – Zielona Góra 2022

Lubuskie Centrum Badawczo – Rozwojowe

W województwie tworzymy podmiot, który koordynowałby wdrażanie polityki rozwoju innowacji, spółkę o nazwie Lubuskie Centrum Badawczo – Rozwojowe. Cel spółki będzie wdrażanie lubuskiej polityki rozwoju innowacji, zarządzanie parkiem technologii kosmicznych, odkrywanie oraz wzmacnianie przedsiębiorczości w regionie lubuskim.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI