Konkurs dla przedsiębiorstw na projekty B+R w ramach innowacji cyfrowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty B+R przedsiębiorstw w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki – Innowacje cyfrowe”. Wnioski można składać do 4.11.2022 r.
Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum.
Dla kogo
Konkurs skierowany jest do:
 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów),
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Na co
Na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
Zakres tematyczny
Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych: cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
Budżet konkursu
645 000 000 zł, w tym:
 • 430 000 000 zł – na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi, w tym:
  • 77 000 000 PLN – z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz
  • 353 000 000 PLN – z alokacji dla pozostałych województw;
 • 215 000 000 zł – na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych; w tym:
  • 38 000 000 PLN – z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz
  • 177 000 000 PLN – z alokacji dla pozostałych województw.
Dofinansowanie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 000 000 zł.
Maksymalna wartość  kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro.
Harmonogram konkursu
Data ogłoszenia konkursu: 12.10.2022
Rozpoczęcie naboru wniosków:  19.10.2022
Zakończenie naboru wniosków: 4.11.2022, godz. 16.00.
Wyniki konkursu
Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w konkursie to maksymalnie 60 dni.
IP może sporządzić częściowe listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania przed zakończeniem oceny wszystkich wniosków złożonych w konkursie.
Sposób składania wniosków
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (od dnia 19.10.2022)
Sposób oceny wniosków
Wnioski złożone w konkursie są weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIR. Weryfikacja warunków formalnych przeprowadzana jest przez pracowników Instytucji Pośredniczącej. Projekty, pod kątem merytorycznym, oceniać będzie panel, który tworzą co najmniej trzej eksperci, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.
Procedura odwoławcza
W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz Regulaminie konkursu.
Organizator konkursu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie konkursu.
Źródło: strona konkursu