Przedłużenie Konkursu na dofinansowanie bonów na innowację w ramach projektu „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”

Przedłużenie konkursu na bony na innowacje w ramach projektu Wsparcie systemu lubuskich innowacji, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W związku z prośbami wnioskodawców przedłużeniu ulega – do 15 lutego 2023 r. – termin składania wniosków na bon na innowacje w ramach projektu Wsparcie systemu lubuskich innowacji, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze

 1. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

OGŁASZA KONKURS NA DOFINANSOWANIE BONÓW NA INNOWACJĘ

w ramach projektu

Wsparcie systemu lubuskich innowacji,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 grudnia 2022 r. i zakończy się 15 lutego 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

(kancelaria ogólna)

 1. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

(sekretariat)

 1. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do UMWL:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez Operatora bonów i jest zamieszczony na stronie www.innowacje.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl (w zakładce Dla mieszkańca/Rozwój regionu)

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do siedziby UMWL lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego (działające na terenie województwa lubuskiego oraz posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne zawarte w Procedurach udzielania grantów i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.innowacje.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl (w zakładce Dla mieszkańca/Rozwój regionu)

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu konkursu.

Całkowita alokacja w konkursie wynosi: 1 000 000 zł (w tym wartość dofinansowania wynosi 850 000 zł).

Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci bonu na innowacje w kwocie do 85.000,00 zł, tj. 85 % wysokości grantu. Kwota ta została określona zgodnie z zapisami regulaminu, jak również w oparciu o rozeznanie w zakresie usług doradczych objętych grantami. Różnica pomiędzy wysokością grantu a wartością bonu – w wysokości min. 50% lub 15% wartości grantu – zapewniona zostanie przez Grantobiorcę i stanowi wkład własny do projektu.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi do 100 000,00 zł.

 

[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Departament Rozwoju i Innowacji udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu bonu na innowacje, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Rozwoju i Innowacji, Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr C.1.10, C.1.9), Zielona Góra,
  tel. 68 45 65 757, 487, 198, 260.

 

Komunikat w sprawie uszczegółowienie w zakresie procesu wyboru Wykonawcy oraz wydłużenia terminu konkursu bonu na innowacje w ramach projektu pn.: „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W związku z licznymi prośbami Operator projektu grantowego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 15 lutego 2023 r.

Ponadto w celu doprecyzowania oraz ułatwienia Grantobiorcom procesu wyboru Wykonawcy Operator wprowadził następujące wytyczne w tym zakresie.
Zgodnie z § 7 (WYKONAWCA I JEGO WYBÓR) Regulaminu konkursu proces wyboru Wykonawcy przeprowadzany jest przez Wnioskodawcę przed złożeniem Wniosku o Bon.
Wybór taki powinien być przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zgodny z zasadą gospodarności. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 koszty kwalifikowalne są udokumentowane w sposób jasny, szczegółowy i aktualny. Dlatego też proces wyboru wykonawcy musi być oparty na rozeznaniu rynku.
Wybór Wykonawcy należy udokumentować w formie notatki lub oświadczenia, które musi zawierać, m.in.:
– nazwę usługi na którą zostanie złożony wniosek na bon na innowacje,
– informację o finansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego,
– dane (nazwa, dane kontaktowe) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz ich oferty netto i brutto, sposób złożenia ofert,
– sposób rozeznania rynku (pisemnie, e-mail, telefonicznie),
– termin przeprowadzenia rozeznania rynku,
– cenę przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie ofert,
– wybór wykonawcy z uzasadnieniem,
– datę oraz podpis osoby szacującej wartość zamówienia/dokonującej rozeznania rynku,
– datę oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy,
– klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Notatkę/oświadczenie należy złożyć z Wnioskiem o bon.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Więcej informacji w Kafelku:

Wsparcie systemu lubuskich innowacji